عنوان ژورنال

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت بهداشت
  • issn :1735-8612
  • ناشر :انجمن علمی میکروب شناسی ایران

شمارگان این ژورنال

دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1
دوره 13
دوره 14
دوره 15