عنوان ژورنال

مدل سازی اقتصاد سنجی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-654X
ناشر:
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود