عنوان ژورنال

مدلسازی پیشرفته ریاضی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-8088
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود