عنوان ژورنال

مدلسازی در مهندسی

ناشر: دانشگاه سمنان
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-4854

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود