عنوان ژورنال

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-5578
ناشر: دانشگاه پیام نور
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود