عنوان ژورنال

مدیریت بحران

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-3915
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-02-20

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود