عنوان ژورنال

مدیریت بحران

ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-3915

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود