عنوان ژورنال

مدیریت بحران
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2345-3915
  • ناشر :دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دوره

دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 2
دوره 1