عنوان ژورنال

مدیریت برآموزش سازمان ها

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-1429
ناشر: انجمن مدیریت آموزشی ایران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود