عنوان ژورنال

مدیریت توسعه فناوری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-5060
ناشر: سازمان پژوهشu200cهای علمی و صنعتی ایران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود