عنوان ژورنال

مدیریت توسعه و تحول

درجه: علمی-پژوهشی issn: -
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود