عنوان ژورنال

مدیریت در دانشگاه اسلامی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-5713
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود