عنوان ژورنال

مدیریت سرمایه اجتماعی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2423-6071
ناشر:
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود