عنوان ژورنال

مدیریت فرهنگی

درجه: علمی-پژوهشی issn: 2008-3327
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 12

شماره شماره 1 (پیاپی 39) 2018-04-21

شماره شماره 3 (پیاپی 41) 2018-09-23

شماره شماره 2 (پیاپی 40) 2018-07-23

دوره 11

شماره شماره 3 (پیاپی 38) 2017-12-22

شماره شماره 2 (پیاپی 37) 2017-10-23

شماره شماره 1 (پیاپی 36 و 35) 2017-05-22

دوره 10

شماره شماره 3 (پیاپی 34 - 33) 2016-11-21

شماره 32 2016-08-22

شماره 31 2016-05-21

دوره 9

شماره 30 2017-03-17

شماره 29 2016-12-17

شماره 28 2015-08-23

شماره شماره 1 (پیاپی27) 2015-04-21

دوره 8

شماره 4 (پیاپی 26) 2014-12-22

شماره 3 (پیاپی25) 2014-10-23

شماره 2 (پیاپی 24) 2014-07-23

شماره 1 (پیاپی 23) 2014-03-21

دوره 7

شماره 4 (پیاپی 22) 2013-12-22

شماره 3(پیاپی 21) 2013-09-23

شماره 2(پیاپی 20) 2013-06-22

شماره 1 (پیاپی 19 ) 2013-03-21

دوره 6

شماره 4(پیاپی 18) 2012-12-21

شماره 3(پیاپی 17) 2012-09-22

شماره 2(پیاپی 16) 2012-06-21

شماره 1(پیاپی 15) 2012-03-20

دوره 5

شماره 4 (پیاپی 14) 2011-12-22

شماره 3 (پیاپی 13) 2011-09-23

شماره 2 (پیاپی 12) 2011-06-22

شماره 1 (پیاپی 11) 2011-03-21

دوره 4

شماره 4 (پیاپی 10) 2010-12-22

شماره 3 (پیاپی 9) 2010-09-23

شماره 2(پیاپی 8) 2010-06-22

شماره 1 (پیاپی 7) 2010-03-21

دوره 3

شماره 4(پیاپی 6 ) 2009-12-22

شماره 3 (پیاپی 5) 2009-09-23

شماره 2(پیاپی 4) 2009-06-22

شماره 1 (پیاپی 3) 2009-03-21

دوره 2

شماره 2 2008-12-21

شماره 1 2008-09-22

شماره پیش شماره سوم 2008-06-21

شماره پیش شماره دوم 2008-03-20

دوره 1

شماره پش شماره اول 2007-12-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود