عنوان ژورنال

مدیریت فناوری اطلاعات

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-5893
ناشر: دانشگاه تهران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود