عنوان ژورنال

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: -
ناشر: موسسه مطالعات بین المللی انرژی

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود