عنوان ژورنال

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

ناشر: موسسه مطالعات بین المللی انرژی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: -

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود