عنوان ژورنال

مدیریت نوآوری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-5386
ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود