عنوان ژورنال

مطالعات اجتماعی ایران

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-3653
ناشر: انجمن جامعهu200cشناسی ایران

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود