عنوان ژورنال

مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2538-2926
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 15

شماره 4 2018-12-22

شماره 3 2017-09-23

شماره 2 2017-08-23

شماره 1 2017-03-21

دوره 14

شماره 4 2017-02-19

شماره 3 2016-09-22

شماره 2 2016-06-21

شماره 1 2016-03-20

دوره 13

شماره 4 2015-12-22

شماره 3 2015-09-23

شماره 2 2015-06-22

شماره 1 2015-03-21

دوره 12

شماره 4 2015-02-20

شماره 2 2014-12-22

شماره 3 2014-09-23

شماره 1 2014-03-21

دوره 11

شماره 4 2013-12-22

شماره 3 2013-09-23

شماره 2 2013-06-22

شماره 1 2013-03-21

دوره 10

شماره 4 2012-12-21

شماره 3 2012-09-22

شماره 2 2012-06-21

شماره 1 2012-03-20

دوره 9

شماره 3 2011-12-22

شماره 2 2011-09-23

شماره 1 2011-03-21

دوره 8

شماره 4 2010-12-22

شماره 3 2010-09-23

شماره 2 2010-06-22

شماره 1 2010-03-21

دوره 7

شماره 4 2009-12-22

شماره 3 2009-12-22

شماره 2 2009-09-23

شماره 1 2009-03-21

دوره 6

شماره 3 2008-12-21

شماره 2 2008-09-22

شماره 1 2008-03-20

دوره 5

شماره 3 2007-12-22

شماره 2 2007-09-23

شماره 1 2007-03-21

دوره 4

شماره 3 2006-12-22

شماره 2 2006-06-22

شماره 1 2006-03-21

دوره 3

شماره 8 2005-06-22

شماره 7 2005-03-21

دوره 2

شماره 6 2004-12-21

شماره 5 2004-09-22

شماره 4 2004-03-20

دوره 1

شماره 3 2003-12-22

شماره 2 2003-06-22

شماره 1 2003-03-21

دوره 16

شماره 1 2018-04-21

شماره 3 2018-09-23

شماره 2 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود