عنوان ژورنال

مطالعات ایرانی
  • درجه :علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
  • issn :1735-0700
  • ناشر :دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره

دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 013
دوره 13
دوره 12
دوره 11