عنوان ژورنال

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2535-5968

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود