عنوان ژورنال

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2535-5968
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود