عنوان ژورنال

مطالعات تطبیقی هنر

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-3842
ناشر: دانشگاه هنر اصفهان

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود