عنوان ژورنال

مطالعات تطبیقی هنر

ناشر: دانشگاه هنر اصفهان
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-3842
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود