عنوان ژورنال

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2252-0686

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-08-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود