عنوان ژورنال

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2252-0686
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-08-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود