عنوان ژورنال

مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-3367
ناشر: موسسه آموزش عالی سبز
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود