عنوان ژورنال

مطالعات جامعه شناختی ایران

درجه: علمی-پژوهشی issn: 2322-5548
ناشر: دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکزی

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود