عنوان ژورنال

مطالعات جامعه شناختی ایران

ناشر: دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکزی
علمی-پژوهشی issn: 2322-5548

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود