عنوان ژورنال

مطالعات حقوق خصوصی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :1735-9651
  • ناشر :دانشگاه تهران

شمارگان این ژورنال

دوره 50
دوره 49
دوره 48
دوره 47
دوره 46
دوره 45
دوره 44
دوره 43
دوره 42
دوره 41
دوره 40
دوره 39
دوره 38
دوره 37