عنوان ژورنال

مطالعات حقوق عمومی

ناشر: دانشگاه تهران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2423-8120

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود