عنوان ژورنال

مطالعات حقوق عمومی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2423-8120
  • ناشر :دانشگاه تهران
آخرین شماره> 4 تاریخ انتشار 2020-12-21

شمارگان این ژورنال

دوره 50
دوره 49
دوره 48
دوره 47
دوره 46
دوره 45