عنوان ژورنال

مطالعات حقوق عمومی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2423-8120
ناشر: دانشگاه تهران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود