عنوان ژورنال

مطالعات روان شناختی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2538-2942
  • ناشر :دانشگاه الزهرا (س)
آخرین شماره> 2 تاریخ انتشار 2020-07-22

دوره

دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1