عنوان ژورنال

مطالعات روانشناسی ورزشی

ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-2978

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-04-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود