عنوان ژورنال

مطالعات روانشناسی ورزشی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-2978
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-04-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود