عنوان ژورنال

مطالعات فرهنگ - ارتباطات

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-8760

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود