عنوان ژورنال

مطالعات فرهنگ - ارتباطات
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-8760
  • ناشر :پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

شمارگان این ژورنال

دوره 21
دوره 20
دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9