عنوان ژورنال

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-5575
ناشر: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود