عنوان ژورنال

مطالعات مدیریت گردشگری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-3294
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود