عنوان ژورنال

مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-5254
ناشر: دانشگاه تهران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود