عنوان ژورنال

مکانیکu200c هوافضاu200c
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :1609-5707
  • ناشر :دانشگاه جامع امام حسین
آخرین شماره> تاریخ انتشار

شمارگان این ژورنال