عنوان ژورنال

مهار زیستی در گیاه پزشکی

ناشر: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2322-4223

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2017-08-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود