عنوان ژورنال

مهار زیستی در گیاه پزشکی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-4223
ناشر: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2017-08-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود