عنوان ژورنال

مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

ناشر: دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-9635

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود