عنوان ژورنال

مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-9635
ناشر: دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود