عنوان ژورنال

مهندسی مکانیک امیرکبیر
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-6032
  • ناشر :دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آخرین شماره> 2 تاریخ انتشار 2020-04-20

شمارگان این ژورنال

دوره 52
دوره 51
دوره 50
دوره 49
دوره 48
دوره 47
دوره 46
دوره 45
دوره 44
دوره 43
دوره 42
دوره 41