عنوان ژورنال

مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2228-5628
ناشر: انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود