عنوان ژورنال

نظام ها و خدمات اطلاعاتی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علمی-پژوهشی issn: 2251-7626

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2016-11-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود