عنوان ژورنال

نظریه های کاربردی اقتصاد

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2423-6578
ناشر: دانشگاه تبریز

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود