عنوان ژورنال

نظریه های کاربردی اقتصاد

ناشر: دانشگاه تبریز
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2423-6578

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود