عنوان ژورنال

نوآوری در علوم و فناوری غذایی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2423-4966

دوره

دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1