عنوان ژورنال

نوآوری در علوم و فناوری غذایی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2423-4966
ناشر:

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2019-03-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود