عنوان ژورنال

نوآوری در علوم و فناوری غذایی

ناشر:
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2423-4966

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2019-03-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود