عنوان ژورنال

نوآوری و ارزش آفرینی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: -
ناشر: جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود