عنوان ژورنال

هوش محاسباتی در مهندسی برق

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-6530
ناشر: معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود