عنوان ژورنال

هوش محاسباتی در مهندسی برق
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2251-6530
  • ناشر :معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان

دوره

دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1