عنوان ژورنال

International Journal of Health Policy and Management
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت بهداشت
  • ناشر :دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره

دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1