عنوان ژورنال

International Journal of Molecular and Cellular Medicine
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت بهداشت
  • issn :2251-9637
  • ناشر :دانشگاه علوم پزشکی بابل

شمارگان این ژورنال

دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1