عنوان ژورنال

Iranian Journal of Fuzzy Systems
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :1735-0654
  • ناشر :دانشگاه سیستان و بلوچستان

دوره

دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1