عنوان ژورنال

Iranian Journal of Optimization
  • درجه :علمی-پژوهشی
  • issn :2008-5427
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آخرین شماره> 4 تاریخ انتشار 2020-12-01

شمارگان این ژورنال

دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 09
دوره 08
دوره 07
دوره 06
دوره 05
دوره 04
دوره 03
دوره 02
دوره 01