عنوان ژورنال

Journal of Industrial and Systems Engineering
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :1735-8272
  • ناشر :انجمن مهندسی صنایع ایران

دوره

دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1