× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

Physical Chemistry Research

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-5521 ناشر: انجمن شیمی ایران
دوره 9
شماره 1 2021-03-01
دوره 8
شماره 4 2020-12-01
شماره 3 2020-09-01
شماره 2 2020-06-01
شماره 1 2020-03-01
دوره 7
شماره 4 2019-12-01
شماره 3 2019-09-01
شماره 2 2019-06-01
شماره 1 2019-03-01
دوره 6
شماره 4 2018-12-01
شماره 3 2018-09-01
شماره 2 2018-06-01
شماره 1 2018-03-01
دوره 5
شماره 4 2017-12-01
شماره 3 2017-09-01
شماره 2 2017-06-01
شماره 1 2017-03-01
دوره 4
شماره 4 2016-12-01
شماره 3 2016-09-01
شماره 2 2016-06-01
شماره 1 2016-03-01
دوره 3
شماره 4 2015-12-01
شماره 3 2015-09-01
شماره 2 2015-06-01
شماره 1 2015-03-01
دوره 2
شماره 2 2014-12-01
شماره 1 2014-06-01
دوره 1
شماره 2 2013-12-01
شماره 1 2013-06-01