عنوان ژورنال

Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-2498
ناشر: انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

آخرین شماره

تاریخ انتشار -

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود