عنوان ژورنال

پژوهه باستان سنجی

درجه: غیر مصوب issn: 2476-4647
ناشر: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود