عنوان ژورنال

مدیریت بازاریابی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
غیر مصوب issn: 1735-949X

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2015-12-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود