عنوان ژورنال

مدیریت بازاریابی

درجه: غیر مصوب issn: 1735-949X
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2015-12-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود